In Nieuws

Voor veel psychiaters lijkt IFMS nog best ingewikkeld. Het is ook lastig om er concrete, praktische informatie over te vinden. En daarom is het verleidelijk om IFMS nog even voor ons uit te schuiven. Terwijl IFMS nú begint!

Hoe ingewikkeld is IFMS nu echt? In 3 stappen legt de Orde van Aanpakken uit hoe u als psychiater de richtlijnen kunt interpreteren en op basis hiervan IFMS voor uzelf kunt inregelen. Met deze 3 stappen wordt de implementatie van IFMS een stuk overzichtelijker!

IFMS is verplicht vanaf nú – wat betekent dat?

Wat en waarom IFMS GGZ Orde van Aanpakken

Per 2020 is het verplicht om als medisch specialist, ook in de GGZ, ‘aan een vorm van’ IFMS te doen. Voor psychiaters die zich begin 2020 herregistreerden bestond een uitzonderingssituatie: voor herregistratie van jan-apr 2020 was (is), helemaal aan het eind van hun vorige 5-jaarse herregistratie-cyclus, nog geen IFMS-‘brevet’ nodig. Voor hun nieuwe herregistratie-cyclus is IFMS vanaf nu wél gewoon onderdeel van het eisenpakket, en begint de IFMS-cyclus nú.

Aan psychiaters die elders in hun herregistratie-cyclus van 5 jaar zitten is het de schone taak om deze cyclus op een minder logisch moment – namelijk ergens voor-, achteraan of er middenin –  ‘even’ samen te voegen met een nieuwe IFMS-cyclus. Toch is dat vanaf mei 2020 en verder wel de bedoeling: u dient nú een IFMS-cyclus in uw 5-jaarse herregistratie-cyclus in te voegen. In welk jaar van uw herregistratie-cyclus u ook zit. Pas vanaf uw volgende cyclus lopen de herregistratie- en IFMS-cycli voor 5 jaar synchroon.

Aan deze IFMS-richtlijnen dient u te voldoen – kunt u het volgen?

De inhoudelijke richtlijnen voor IFMS zijn opgesteld door de Federatie Medisch Specialisten in de Leidraad IFMS in september 2014. Uitgangspunten voor een optimaal ingericht IFMS zijn volgens deze leidraad:

  1. IFMS is een evaluatief systeem dat een medisch specialist inzicht geeft in de voortgang van zijn leer- en ontwikkelingsproces en zijn persoonlijke kwaliteitsverbetering.
  2. De evaluatie is gericht op de CanMEDS-competenties zoals deze zijn gedefinieerd in de competentiegebieden door het College Geneeskundige Specialismen (CGS).
  3. IFMS is integraal onderdeel van het kwaliteitsbeleid van medisch specialisten.

Als invulling van deze uitgangspunten worden in dezelfde leidraad een zestal instrumenten genoemd om de medisch specialist te ondersteunen bij de uitvoering van iedere IFMS-ronde, waarmee een Plan Do Check Act Cyclus dient te ontstaan:

  1. Een zelfevaluatie, waarbij de medisch specialist het eigen functioneren evalueert;
  2. Een portfolio, waarin de specialist het eigen professioneel functioneren beschrijft en bijhoudt;
  3. 360° feedback, waarbij de feedback uit verschillende bronnen mag komen maar de inbreng van patiënten, collega specialisten, A(n)ios en medewerkers binnen de organisatie essentieel is;
  4. Een vertrouwelijk evaluatiegesprek tussen een (getrainde) gespreksleider en de medisch specialist waarin zelfevaluatie, feedback en ontwikkeldoelen besproken worden;
  5. Een vertrouwelijk persoonlijk ontwikkelingsplan (POP), waarbij de ontwikkeldoelen door de medisch specialist zelf worden geformuleerd en gevolgd;
  6. Een follow-up, waarin de voortgang op de ontwikkeldoelen wordt geëvalueerd.

Heldere uitgangspunten, maar wat betekent dit nu concreet? Hoe pakt u het IFMS-traject nu precies aan? Hoe komt u aan CanMEDS-competentie-vragenlijsten, een getrainde gespreksleider, en een format voor een POP? Waar bestaat de portfolio precies uit? Hoe doet u de follow-up?

Kortom: hoe gaat u dit nu aanpakken?


Meer weten over de directe gevolgen van IFMS voor u en uw praktijk?
Neem dan contact op met de Orde van Aanpakken! Klik hierIFMS in 3 stappen ingeregeld

Om te voldoen aan de richtlijnen voor IFMS dient u, waar u zich ook in uw herregistratie-cyclus bevindt, in 2020 actie te ondernemen. In 3 stappen heeft u uw IFMS-ronde op de rit:

Stap 1: Zelfevaluatie en 360°-feedback (o.b.v. CanMEDS-competenties)

Voor het houden van uw zelfevaluatie en 360°-feedback dient u vragenlijsten o.b.v. de CanMEDS-competenties af te nemen bij uzelf en minimaal 10 personen die in uw directe werkomgeving met u te maken hebben. Hoe diverser de groep feedbackers, hoe beter, maar minimaal dient u collega specialisten, verwijzers en cliënten te vragen naar 360°-feedback.

Voor de juiste vragenlijsten, en het online afnemen ervan, bestaan een aantal portfolio-platforms, waar u zich op kunt abonneren. Op het platform dat u kiest verzamelt u meteen al uw IFMS-documenten.

Orde van Aanpakken kan u helpen bij de keuze voor het platform, het aanmelden, invoeren van de feedback-gevers en uitzetten van de enquête.

De resultaten uit de ingevulde vragenlijsten worden geaggregeerd tot een rapport.

Stap 2: Een vertrouwelijk IFMS-gesprek met een gecertificeerd gespreksleider

Het zelfevaluatie- en 360°-feedbackrapport is samen met uw ambities en ontwikkelbehoeften het startpunt voor een vertrouwelijk IFMS-gesprek met een gecertificeerd gespreksleider. De gespreksleider dient onafhankelijk en puur faciliterend te zijn – het gaat om uw ontwikkeling, uw loopbaan, uw persoonlijk functioneren. In het gesprek bepaalt u wat uw ontwikkeldoelen voor de komende jaren zijn: de ingrediënten voor uw Persoonlijk Ontwikkel Plan (POP).

Het IFMS-gesprek wordt vastgelegd in een gespreksverslag, dat door u en uw gespreksleider wordt ondertekend.

Orde van Aanpakken is de vertrouwelijk gecertificeerd gespreksleider, waarmee u het gesprek kunt voeren en die het verslag voor u uitwerkt.

Stap 3: Uw POP (Persoonlijk Ontwikkel Plan) en portfolio

N.a.v. het IFMS-gesprek kunt u met de opgestelde ontwikkelingrediënten uw eigen POP opstellen. Ontwikkeldoelen dienen daarbij SMART te worden geformuleerd. Het POP bewaart u op uw omgeving in het portfolio-platform. Eens per jaar evalueert u waar u staat m.b.t. de ontwikkeldoelen uit uw POP. U krijgt automatisch een seintje wanneer het zover is. Per ontwikkeldoel legt u vast hoe u er voorstaat. Zo completeert u jaarlijks uw IFMS-portfolio.

Orde van Aanpakken geeft u een format voor uw POP, helpt u met het SMART formuleren van uw ontwikkeldoelen en kan desgewenst met u klankborden bij uw jaarlijkse evaluatie.

IFMS als Plan Do Check Act Cyclus

De bedoeling met IFMS als onderdeel van uw 5-jaarse herregistratie-cyclus is om de gestelde herregistratie-eisen inzake uitoefening van uw specialisme, deskundigheidsbevorderende activiteiten en de kwaliteitsvisitatie met elkaar te verbinden. Uw persoonlijke doelen vormen de koepel waaronder het voldoen aan de andere herregistratie-eisen logisch wordt – en de wijze waarop u deze invult richting krijgt.

Idealiter begint uw nieuwe herregistratie-cyclus dan ook met meteen een IFMS-ronde. Met uw ontwikkeldoelen (Plan) monitort u na het eerste cyclus-jaar gedurende 4 jaar lang uw professionele functioneren en ontwikkeling (Do Check Act). Omdat IFMS nu nieuw is – en uw herregistratie-cyclus mogelijk niet – voegt u in 2020 uw IFMS-planronde (Plan) in uw huidige herregistratie-cyclus in, waarna u de Do Check Act-onderdelen totaan uw komende herregistratie uitvoert. Uw volgende herregistratie-cyclus wordt dan de 5-jaars-cyclus waarin IFMS meteen in het eerste jaar het verbindende uitgangspunt voor al uw professionele activiteiten wordt.

Meer informatie over IFMS, de misvattingen en het inregelen van uw eigen IFMS-cyclus

Als IFMS-gespreksleider ondersteun ik medisch specialisten in de GGZ bij het inrichten en realiseren van hun eigen IFMS-cyclus. Ik informeer, adviseer en help bij het implementeren van IFMS, als volledige ontzorging of enkel als de vereiste gecertificeerde gespreksleider bij het IFMS-gesprek. Omdat IFMS nieuw is binnen de GGZ, en omdat er onduidelijkheid en misvattingen bestaan, geef ik er informatie over, bv. in nieuwsbrieven, blogs en op informatiebijeenkomsten voor vrijgevestigde psychiaters en instellingen die IFMS nog niet hebben ingeregeld.

In de komende 2 blogs ga ik dieper in op de misvattingen over wanneer u als psychiater zou moeten beginnen met IFMS en over wat u er eigenlijk aan heeft.

Meer weten over IFMS? En hoe u IFMS implementeert voor uzelf? Schrijf u dan in voor mijn nieuwsbrief – de komende maanden staat deze, samen met een aantal blogs, in het teken van IFMS. Klik hier

6 maart 2020
Orde van Aanpakken