In Nieuws

Het nieuwe Zorgprestatiemodel voor de GGZ en FZ is, voorzien van een positief advies door de NZa en de andere betrokken partijen, aangeboden aan de ministeries van VWS en Rechtsbescherming. In september 2020 neemt de overheid naar verwachting het besluit tot invoering van dit bekostigingsstelsel per 2022. Hoe gaat u zich voorbereiden op het Zorgprestatiemodel 2022?

Het nieuwe Zorgprestatiemodel: hoe kunt u zich voorbereiden?

Mogelijk las u het al in de eerste contracten van zorgverzekeraars voor 2021: aan het eind van 2021 wordt u geacht om al uw lopende DBC’s ‘hard’ te sluiten. Verrichtingen en behandelingen vanaf 1 januari 2022 vallen namelijk niet meer onder de DBC-systematiek. Zij worden onderdeel van het nieuwe Zorgprestatiemodel per 2022.

Dit betekent voor u als GGZ-behandelaar dat u al uw DBC’s en DBC-facturen vóór eind 2021 op orde dient te hebben. Achterstanden dienen weggewerkt te zijn, afgekeurde facturen opgelost: alle administratie betreffende de DBC-systematiek wilt u kloppend, afgehandeld en betaald hebben. Verzekeraars zullen termijnen gaan stellen waarop de laatste DBC’s afgerekend kunnen worden, en u wilt hier netjes binnenblijven.

Maar het betekent ook een voorbereiding op inkomensbehoud. Het nieuwe Zorgprestatiemodel gaat de manier van registeren en factureren veranderen. Het model wordt geïntroduceerd om meer ‘eenvoud’ en ‘transparantie’ te bieden in administratie en zorgkosten, maar natuurlijk óók om de zorgkosten beter te kunnen beheersen, sturen, en verminderen. Dat gaat over úw inkomen.

Toen in 2008 de DBC-systematiek werd geïntroduceerd in de GGZ, gingen we op DBC-cursus bij onze softwareleverancier. We kregen toen op ons hart gedrukt om alle directe en indirecte tijd zorgvuldig te registreren. Want als je niet heel nauwgezet zou registreren, dan betekende dat: omzetverlies. Ik hoor het ze nog zeggen. En ik denk er met de overgang in 2022 naar het Zorgprestatiemodel ook meteen weer aan: een nieuwe manier van registreren dien je wéér nauwgezet, bedachtzaam en ter zake kundig op te pakken.

En hoe zorg je dan dat je dit in 2022 op de juiste manier doet? Zonder omzetverlies, omdat er weer een aantal regeltjes veranderen? Daar zorg je voor door een referentiekader te creëren:

hoe hoog is uw huidige jaaromzet?
hoeveel is dit per patiënt? en per consult?
hoeveel is dit per verzekeraar(sgroep)?
hoe is dit gespreid over het jaar, als ik de nieuwe bekostiging op mijn huidige DBC’s simuleer?

Zo weet u wat u nu verdient, en kunt u bij de nieuwe registratiemanier zorgen voor een doordacht beleid, zonder verrassingen en teleurstellingen hoe het, vergeleken met nu, uitvalt op jaar- en totaalbasis.

Hulp bij uw zorgadministratie verdient zich bijna altijd terug!

Opruimen en zorgvuldig afhandelen van uw DBC-administratie kost tijd en, als u er hulp bij inhuurt, geld. Net als het creëren van overzicht per patiënt, consult en verzekeraar. Deze investering verdient zich echter hoogstwaarschijnlijk terug!

Een paar voorbeelden van wat Orde van Aanpakken in het huidige systeem voor haar klanten verdient:

betere registratie van farmacotherapie en indirecte tijd: duizenden euro’s op jaarbasis
debiteurenbeheer: niet betaalde facturen herhaaldelijk aanbieden : duizenden euro’s op jaarbasis
verhoging omzetplafonds door volhouden bezwaarmaking: (tien)duizenden euro’s op jaarbasis

Wilt u hulp bij uw zorgadministratie en voorbereiden op het Zorgprestatiemodel 2022? Neem dan contact op om te bespreken wat wij kunnen doen, wat het kost, en wat het oplevert!

Het nieuwe Zorgprestatiemodel: hoe ziet het eruit?

Het Zorgprestatiemodel wordt geïntroduceerd om zorgkosten transparanter, beheersbaarder en (ongetwijfeld) omlaag te krijgen. Het model wordt meteen aangegrepen om een prikkel te kunnen genereren richting gecontracteerde zorg. Hier wordt ook door een externe audit-partij nader op aangedrongen – want om het model te valideren is er tevens een onderzoeksinstituut, Talma Instituut, geactiveerd om e.e.a. te toetsen aan de uitgangspunten. Maak uw borst dus maar nat als u tot nu toe ongecontracteerd werkte.

U gaat voorts, zoals het nu voorligt aan VWS en Rechtsbescherming, per 2022 registreren en factureren per maand, per patiënt en per consult.

Een consult is daarbij gedefinieerd als: ‘een direct zorginhoudelijk contact tussen zorgverlener en (forensische) patiënt of het systeem van de patiënt’. Dit betekent: geen vergoeding van indirecte tijd, die namelijk in de tijd van het consult verdisconteerd wordt. Uitzondering hierop is de overige prestatie ‘intercollegiaal overleg’, voor overleg specifiek inzake een cliënt (intervisie telt hier niet mee), maar alleen met andere ’erkende’ zorgverleners, en niet met de verwijzer of huisarts.

Consulten worden in tarief gedifferentieerd naar:

  1. Het beroep van de uitvoerder
  2. Diagnostiek versus behandeling
  3. Duur van de directe tijd
  4. Setting (bv. locatie) waarin het consult plaatsvindt

Dat lijkt verdacht veel op het ‘uurtje-factuurtje’-systeem dat vóór de intrede van de DBC’s ook gold. Toch is het niet hetzelfde, omdat er nog een component in het Zorgprestatiemodel wordt toegevoegd: de Zorgzwaartetypering. 

 

Zorgzwaartetypering

Daar waar bij de DBC’s een betere sturing, controle en beheersing op GGZ-behandelingen beoogd werd door de diagnose bij de financiering te betrekken, wordt nu de zorgzwaartetypering het middel om te kunnen begrenzen en maximeren. Dit is ook meteen de moeilijkste component van het bekostigingssysteem, en daarom is het nog niet klaar. Heel 2021 is nog nodig om dit verder uit te werken, zodat u daar tenminste pas op het laatste moment kennis mee kunt maken.

Wat wel bekend is, is dat zorgzwaartetypering het middel wordt om mee te bepalen of de zorg passend is bij de vraag. Dus de kwalificatie of de geleverde zorg ook de benodigde zorg was. En deze component gaat dus plafonds, palen en perken stellen aan de behandeling die u geeft aan uw patiënten. Met alle risico’s van dien: upcoding, onderbehandeling, onderbetaling, noem maar op.

En: zolang de zorgzwaarte er nog niet ‘door’ is, blijft het van belang dat de diagnose zichtbaar blijft voor de verzekeraar. Zorgzwaarte moet straks datgene dat de diagnose niet kon leveren, wél toevoegen aan het systeem.

Verblijfsprestaties

Voor de verblijfszorg wordt, net als in de huidige systematiek, per verblijfsdag in de instelling geregistreerd. Dagbesteding en vaktherapie maken onderdeel uit van de verblijfsdag-prestatie, en worden dus niet meer apart geregistreerd. Naast de verblijfsdag kunnen alleen consulten (diagnostiek of behandeling) worden geregistreerd. Met een facultatieve prestatie wordt geregeld dat afspraken kunnen worden gemaakt met zorgverzekeraars om een verblijfsprestatie inclusief consulten onder weg te schrijven.

Verantwoording en controle

Ook verantwoording ligt onder de loep bij het nieuwe bekostigingsstelsel. Doel van het programma is om verantwoording zoveel mogelijk aan de voorkant van het proces te laten plaatsvinden, dan wel proces- en systeemgericht tijdens het behandelproces. En liever zo min mogelijk achteraf. Afspraken hierover dienen nog te worden gemaakt.

 

Kortom

Het Zorgprestatiemodel lijkt een soort melange te worden van het oude ‘uurtje-factuurtje’-systeem en een arrangement waarin de maximale behandelkosten, passend bij de zorgvraag, is afgeregeld – dat wat de DBC beoogde te zijn. Misschien is het nieuwe systeem gewoon te vergelijken met het vooraf maximeren van het aantal sessies, zoals inmiddels ook reeds lang beproefd.

Als u tijdig begint met zich voorbereiden op het Zorgprestatiemodel per 2022, dan voorkómt u dat u:

bij de afronding van de DBC-systematiek met onbetaalde DBC’s blijft zitten
als gevolg van de trendbreuk onvoldoende overzicht heeft, waardoor u onjuist registreert en inkomsten misloopt per 2022

Heeft u hulp nodig bij uw zorgadministratie en het voorbereiden op het Zorgprestatiemodel 2022? Wilt u weten wat het u zou kunnen opleveren als uw zorgadministratie zorgvuldig op orde is? Neem dan nu contact op en klik hier.

 

Het Zorgprestatiemodel zelf gaat in ieder geval weer bekende en nieuwe uitdagingen aan u bieden, in de zin van beheersing, maximering en controle.

Wilt u meer weten over het nieuwe bekostigingsstelsel? En wat de gevolgen zijn voor u? Schrijf u dan in voor mijn nieuwsbrief – ik volg de ontwikkelingen op de voet en zoek uit wat e.e.a. voor vrijgevestigde ggz-specialisten en kleine ggz-praktijken betekent. Klik hier

 

1 september 2020
Orde van Aanpakken